Ela na paiksoume

Koumpouriana

02 - 10 - 2022
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 151 guests και κανένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία
Titlos efimeridas kivernisis 1883
 Όπως είναι γνωστό η Θεσσαλία απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό το 1881.

 Το 1883 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό 126, στο ένατο (9ο) διάταγμα βρίσκουμε την πρώτη διοικητική διαίρεση της επαρχίας Καρδίτσας του νομού Τρικάλων.

 Εκεί διαβάζουμε ότι η Καρδίτσα διαιρέθηκε στους εξής δεκατρείς (13) δήμους:

 Δήμος Καρδίτσας με πρωτεύουσα την Καρδίτσα, α’ τάξεως

 Δήμος Ιθώμης με πρωτεύουσα το Φανάρι, β’ τάξεως

 Δήμος Φύλλου με πρωτεύουσα την Κοτσερή, β’ τάξεως

 Δήμος Συλάνων με πρωτεύουσα την Παραπράστανη, β’ τάξεως

 Δήμος Κιερίου με πρωτεύουσα τους Σοφάδες, β’ τάξεως

 Δήμος Γόμφων με πρωτεύουσα το Μουζάκι, β’ τάξεως

 Δήμος Καλλιφωνίου με πρωτεύουσα το Καλλιφώνι, β’ τάξεως

 Δήμος Τιτανίου με πρωτεύουσα τον Παλαμά, β’ τάξεως

 Δήμος Νευροπόλεως με πρωτεύουσα τον Μεσηνικόλα, β’ τάξεως

 Δήμος Ιτάμου με πρωτεύουσα το Ζογλόπι, β’ τάξεως

 Δήμος Αργιθέας με πρωτεύουσα τα Κουμπουριανά, β’ τάξεως

 Δήμος Μενελαϊδος με πρωτεύουσα τη Ραντίνα, β’ τάξεως

 Δήμος Ταμασίου με πρωτεύουσα τη Δρανίτσα, γ’ τάξεως

 Στην εφημερίδα της κυβέρνησης για το Δήμο Αργιθέας διαβάζουμε τα παρακάτω στοιχεία:

 Δήμος Αργιθέας με πρωτεύουσα τα Κουμπουριανά

Ονομασία χωριού
Απόσταση από την πρωτεύουσα του δήμου σε ώρες
Πληθυσμός κατοίκων
 Κουμπουριανά
00:00
177 
 Στεφανιάδα
02:30
256 
 Μηζέλου
02:00
57 
 Βλάση
03:00
120 
 Κουπλέση
01:30
61 
 Σπυρέλου
01:30
70 
 Λεοντίτου
02:30
204 
 Τριζόλου
01:00
167 
 Μεσοβούνι
01:00
80 
 Κνίσοβον
03:30
157 
 Γλογοβίτσα
04:00
88 
 Μπουκοβίτσα
03:00
521 
 Μαρτινισκό
05:00
164 
 Μολεντσικό
05:00
206 
 Βραγγιανά
04:00
910 
 Γριπιανά
05:00
53 
 Συλιπιανά
05:00
263 
 Αργύρι
05:00
357 
 Πετρίλου
02:30
579 
 Λιάσκοβον
02:00
298 

 Σύμφωνα με την απογραφή του 1889 ο Δήμος Αργιθέας είχε 5.355 κατοίκους. ΦΕΚ 251Α.

 Το 1900, 17 χρόνια μετά την ίδρυση του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι η έδρα του δήμου πρέπει να μεταφερθεί στη Στεφανιάδα.

 Το πλήρες πρακτικό, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 291Α, μαζί με τον απαραίτητο πίνακα αποστάσεων, όπως όριζε ο νόμος περί δήμων, έχει ως εξής:

 Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ἀργιθέας.

 Συγκείμενον ἀπό τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Γεώργιον Οἰκονόμου καί ἀπό τά κάτωθι προσυπογεγραμμένα μέλη του.

 Συνελθόν εἰς συνεδρίασιν ἐν Κουμπουριανοῖς καί ἐν τῷ συνήθει τῶν συνεδριάσεων δημαρχιακῷ καταστήματι σήμερον τήν δεκάτην πέμπτην Ὀκτωβρίου 1900 ἡμέραν Κυριακήν μ. μ. ἐπί παρουσίᾳ καί τοῦ Δημάρχου Δημητρίου Γ. Οἰκονόμου.

 Ὁ Δήμαρχος ἐπρότεινεν εἰς τό Συμβούλιον και ἀνέπτυξε διά μακρῶν ὃτι ἀνάγκη καθίσταται ὅπως ἡ ἒδρα τοῦ δήμου μετατεθῇ εἰς τό χωρίον Στεφανιάδα, καθόσον τὸ χωρίον Κουμπουριανά, ὅπου νῦν ὑπάρχει, στερεῖται τῶν πλεονεκτημάτων ἐκείνων ἅτινα ἀπαιτοῦνται νά κέκτηνται αἱ πρωτεύουσαι δήμων, ἤτοι νά εἶναι τό κεντρικώτερον μέρος, να ἔχῃ οἰκίας καταλλήλους καί πολλάς πρός τοποθέτησιν τῶν ἐν τῷ δήμῳ Ἀρχῶν, νά ἔχῃ καταστήματα ὅπως εὑρίσκωσιν ἄσυλον οἱ ἔχοντες ἐργασίαν εἰς τήν πρωτεύουσαν δημόται καί ξένοι, ἐν ᾧ τό χωρίον Στεφανιάδα καί ὑπό γεωγραφικήν ἔποψιν ἐξεταζόμενον τυγχάνει τό κεντρικώτερον τοῦ Δήμου καί πολλαί καί κατάλληλοι οἰκίαι ὑπάρχουσι πρός τοποθέτησιν τῶν ἐν τῷ δήμῳ Ἀρχῶν καί πληθυσμόν περισότερον ἔχει καί τά χρεώδη πρός συντήρησιν τῶν ἀνθρώπων ἀφθονώτερα καί εὐωνότερα, ὡς γνωρίζει δέ τό Συμβούλιον ἐκ τῆς πείρας, τά Κουμπουριανά κατήντησαν μισητά εἰς ὅλας τάς Ἀρχάς καί ὡς ἐκ τούτου πολλοί Εἰρηνοδίκαι καί Ἀστυνόμοι προτιμοῦν ν’ ἀπολυθῶσι, παρά νά μετατεθῶσι καί ἔλθωσιν εἰς τά Κουμπουριανά ὅπου τά θεωροῦν ὡς ἐξορίαν.

 Δι’ ὅλα ταῦτα προτείνει νά μετατεθῇ ἡ ἕδρα τοῦ Δήμου εἰς τό χωρίον Στεφανιάδα καί οὕτω σώσῃ το Συμβούλιον καί τούς δημότας καί τούς ξένους καί διατηρήσῃ τό γόητρον τοῦ Δήμου. Το Συμβούλιον λαβόν ὑπ’ ὄψιν τήν πρότασιν τοῦ Δημάρχου καί τάς δικαίας παραστάσεις αὐτοῦ περί μεταθέσεως τῆς ἕδρας.

 Ἀποφαίνεται

 Γνωμοδοτεῖ ὅπως ἡ ἔδρα τοῦ Δήμου Ἀργιθέας μετατεθῇ ἀπό τό χωρίον Κουμπουριανά εἰς τό χωρίον Στεφανιάδα, ὅπου τά μέσα τῆς συντηρήσεως εἶνε ἀφθονώτερα καί εὐωνότερα καί ὑπάρχουσι πολλαί καί κατάλληλοι πρός τοποθέτησιν τῶν ἐν τῷ Δήμῳ Ἀρχών οἰκίαι.

 Εὔχεται ἐν τέλει ὅπως ἡ προϊσταμένη αὐτοῦ Ἀρχή καί ἡ Σεβαστή Κυβέρνησις ἐγκρίνῃ το ψήφισμά του τοῦτο, πρός δέ ἐνεργήση, εὐαρεστουμένη, τήν μετάθεσιν τῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ Εἰρηνοδικείου εἰς Στεφανιάδαν, καθόσον ἐν Κουμπουριανοῖς κακοί κακῶς διατηροῦνται οί ὑπάλληλοι καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι καί ἡ Δικαιοσύνη καί ἡ Δημοσία ἀσφάλεια ἀδρανής.

 Ἡ δέ περαιτέρω ἐνέργεια ἀνατίθεται τῷ κ. Δημάρχῳ.

 Ὁ Πρόεδρος                                      Τά μέλη

 Γεώρ. Οἰκονόμου                              Κωνστ. Σελίμης
                                                                 Δημ. Καμζέλης
                                                                  Χρ. Κάμπας
                                                                  Ι. Γ Κατσίκης
                                                                  Ὀδυσσεύς Τσιάκαλος
                                                                  Ν. Ζάχος
                                                                  Δ. Λ. Τσίνας

 Πίναξ ἐμφαίνων εἰς μέν τήν πρώτην στήλην πόσας ὥρας ἀπέχει ἕκαστον χωρίον ἀπό τήν πρωτεύουσαν Κουμπουριανῶν, εἰς δέ τήν δευτέραν πόσας ὥρας ἀπέχει ἕκαστον χωρίον ἀπό τήν Στεφανιάδα. 

 α/α 
 Χωριό
 Ώρες 
 Χωριό
 Ώρες
 Πληθυσμός 
 1 
 Κουμπουριανά
 
Στεφανιάδα
 
233 
 2 
 Σπυρέλον
1
Σπυρέλον
1
100 
 3 
 Μιζῆλον
3
Μιζῆλον
2
89 
 4 
 Βλάσιον
4
Βλάσιον
3
228 
 5 
 Πετρίλον
4
Πετρίλον
3
874 
 6 
 Κουμπλέσιον
3
Κουμπλέσιον
2
96 
 7 
 Λεοντίτον
2
Λεοντίτον
1
230 
 8 
 Ἀργύριον
8
Ἀργύριον
5
250 
 9 
 Σηλιπιανά
7
Σηλιπιανά
4
266 
 10 
 Γρυμπιανά
6
Γρυμπιανά
3
92 
 11 
 Βραγγιανά
5
Βραγγιανά
2
941 
 12 
 Λιάσκοβον
5
Λιάσκοβον
3
410 
 13 
 Μολεντσικόν
7
Μολεντσικόν
5
293 
 14 
 Μαρτιντσικόν
8
Μαρτιντσικόν
6
200 
 15 
 Μπουκοβίτσα
5
Μπουκοβίτσα
4
741 
 16 
 Γλογοβίτσα
6
Γλογοβίτσα
5
201 
 17 
 Κνίσιβον
5
Κνίσιβον
5
315 
 18 
 Μεσοβούνιον
4
Μεσοβούνιον
4
244 
 19 
 Τριζῶλον
4
Τριζῶλον
3
310 
 20 
 Στεφανιάδα
3
Κουμπουριανά
3
367 
 Κουμπουριανά τῇ 17 Ὀκτωβρίου 1900
 Ὁ Δήμαρχος Ἀργιθέας
 Δ. Γ. Οἰκονόμου

 Κατά καιρούς, την εποχή εκείνη, πολλοί πίστευαν ότι η έδρα του δήμου είχε μεταφερθεί και σε άλλα χωριά. Από όσο ψάξαμε δεν βρήκαμε τέτοια τεκμήρια, μάλλον οι δήμαρχοι κουβαλούσαν τη σφραγίδα του δήμου για να εξυπηρετούν τους δημότες όπου βρίσκονταν και όλες τις ώρες οπότε δημιουργούνταν η εντύπωση της μεταφοράς της έδρας του δήμου. Λέγεται ότι τότε βγήκε και η έκφραση «έχει τη σφραγίδα στον τροβά!»

 Το 1912 με την αναγνώριση των κοινοτήτων που αποτελούσαν το Δήμο Αργιθέας, ΦΕΚ 261Α, έπαψε η ύπαρξη του δήμου Αργιθέας ως αυτοδιοικητική μονάδα.

 Το 1997, με το σχέδιο Καποδίστρια, οι κοινότητες συνενώθηκαν στους δήμους: Αργιθέας και Αχελώου και στην κοινότητα Αθαμανών, ΦΕΚ 244Α.

 Η διοικητική διαίρεση με το σχέδιο Καποδίστρια διήρκεσε μέχρι το 2010. Με το νόμο 3852/2010 ΦΕΚ87Α, καταργήθηκαν οι παραπάνω δήμοι και η κοινότητα και συστάθηκε ο Δήμος Αργιθέας με έδρα το Ανθηρό.

 Διοικητικές μεταβολές στα χωριά της Αργιθέας

Ο καιρός στο Καταφύλλι
Σελίδες μελών
Τυχαία εικόνα
phoca_thumb_l_004_01016.jpg
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εθνικές εκλογές Ιουλίου 2019
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Τελευταία άρθρα